1. ข่าวสารกิจกรรมเด่น
  2. ข่าวล่าสุด
  3. ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

26-01-2558 Hits:606 ข่าวสารกิจกรรม งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์) - avatar งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ รับตรงวิศวลาดกระบัง 2558 (26/1/15)

Read more

26-01-2558 Hits:450 ข่าวสารกิจกรรม งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์) - avatar งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์)

วิศวลาดกระบัง Road Show อัสสัมชัญธนบุรี (26/1/15)

Read more

26-01-2558 Hits:352 ข่าวสารกิจกรรม งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์) - avatar งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์)

เสวนา "นวัตกรรมการ เพื่อบัณฑิตวิศกรยุคใหม่" (26/1/15)

Read more
อาจารย์วิศวเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award from E-Nett 2013

    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (E-Nett 2013 ) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  รายชื่ออาจารย์... Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้ iC-HiEd 2014 (4/6/14)

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดสิ่งประดิษฐ์” (iC-HiEd 2014) โดยมี รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมกา... Read more

งานแสดงโครงงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่วม 4 สถาบัน (28/3/14)

  งานแสดงโครงงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมอัตโนมัติ จาก 4 สถาบัน   Read more

นศ.วิศวกรรมระบบควบคุม คว้ารางวัล ดีเด่นอันดับ 1 จาก STISA

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทจากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 (STISA 6)จา... Read more

วิศวะลาดกระบัง แถลงข่าวเปิด “หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ ”  แห่งแรกในประเทศไทย

  วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A  รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี และ ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ให้สัมภาษณ์กับคณะสื่อมวลชนจาก สทท.ช่อง... Read more

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมโยธา     Read more