“ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในสถาบันครบ 25 ปีและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน” ครั้งที่ 14


785รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้ารับโล่ในพิธี “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันครบ 25 ปีและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน” ครั้งที่ 14