Additional information

ประกาศ! เรื่องส่งสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ ของผู้รับทุนกองทุนการศึกษา สจล.

big-eng

ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง ส่งสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ ของผู้รับทุนกองทุนการศึกษา สจล. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     นักศึกษาทุกคนที่ได้รับกองทุนการศึกษา สจล. ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักทะเบียนและประมวลผลได้กำหนดกฎเกณฑ์และการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับกองทุนการศึกษา สจล. ดังนี้

๑. การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกครั้งต้องมีอาจารย์ /เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรม และมีหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับทราบตามตารางการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หากบำเพ็ญประโยชน์ภายนอกสถาบัน ฯ ต้องเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบัน / คณะ / วิทยาลัย โดยมี อาจารย์/ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและให้ ผู้รับมอบหมายจากคณบดีส่วนงานวิชาการเป็นผู้ลงนามรับทราบ

๒. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาขาวิชา /คณะ วิทยาลัย /สถาบัน/สังคมส่วนรวม

  • ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา สมุดเล่มสีเขียว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
  • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ สมุดเล่มสีชมพู เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

(การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๑ วันไม่เกิน ๖ ชั่วโมง)

๓. เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครบถ้วนตามชั่วโมงที่กำหนดแล้ว ให้ส่งสมุดบันทึกที่คุณสุภาณี (พี่แอ๋ว) งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๑ อาคาร ๖ ชั้น (ตึก A) โทรศัพท์ ๐๒ – ๓๒๙ - ๘๐๐๐ ต่อ ๓๔๔๗

เพื่องานกิจการนักศึกษาดำเนินการตรวจสอบสมุดบันทึก ก่อนจัดส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผล 
* นักศึกษาชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ส่งสมุดบันทึก ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. หากตรวจสอบพบว่านักศึกษาไม่ได้บำเพ็ญประโยชน์จริงจะถูกยกเลิกการให้ทุนและถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

งานกิจการนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

Share