Additional information

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา (18/12/57)

1. ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุนละ 27,500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วิธีการสมัคร

1. ขอใบสมัครรับทุน ได้ที่งานกิจการนักศึกษา หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th

2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4*6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมใบสมัคร

3. แนบเอกสารประกอบดังนี้

- บัตรประจำตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ หรือใบรับรองผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2557

- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันที่ระบุความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี

- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว

- หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-3298000 ต่อ 3447 หรือ www.ajinomoto.co.th


2. ทุน NHK Spring (Thailand) ประจำปีการศึกษา  2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  อุตสาหการ   ไฟฟ้า  ไฟฟ้ากำลัง  แมคคาทรอนิกส์  ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  หรือปีที่ 2  ในภาคการศึกษาปัจจุบัน (ปี 2557  ปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 57000000  ปีที่ 2 รหัสนักศึกษา  56000000

2. เป็นผู้ซึ่งทางสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้การรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี

3. มีผลการเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

5. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุนโครงการอื่นๆ


การขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร

1. ขอรับใบสมัคร  ได้ที่งานกิจการนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองและเขียนความจำเป็นหรือเหตุผลของการขอรับทุนการศึกษา

3. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านและใบรับรองผลการศึกษา ในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีลายมือชื่อรับรองพร้อมตราประทับจากสำนักทะเบียนของสถาบันการศึกษา

4. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในหนังสือรับรอง

5. ยื่นใบสมัครต่อสถานการศึกษาของตน และให้สถานศึกษาเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้นและส่งรายชื่อถึงโครงการทุนการศึกษา  บริษัท เอ็นเอช เค สปริง (ประเทศไทย) ภายในวันที่ 13 กมภาพันธ์  2558       

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน


1. ผู้ได้รับทุนต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 4 ปี

2. ผู้ได้รับทุนทุกคนจะต้องรายงานผลการเรียนแก่บริษัทฯ ทุกภาคการศึกษา

3. ผู้ได้รับทุนทุกคนต้องเข้าฝึกงานกับบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของการศึกษา ในระดับชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา  2 เดือน โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงานตามระเบียบของบริษัทฯ


ระยะ เวลาการรับสมัคร 

- งานกิจการนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่คุณสุภาณี (พี่แอ๋ว) ชั้น 1  อาคาร 6 ชั้น  โทร. 02- 329 – 8000 ต่อ 3447   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  27 มกราคม   2558             

-บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด    ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13  กุมภาพันธ์   2558            


สอบสัมภาษณ์

วันที่ 6 – 29 พฤษภาคม  2558


การประกาศผลและระยะเวลาการมอบทุน

ภายในเดือนมิถุนายน  2558


3. ทุนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

         บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไมมีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น   จำนวน 3  ทุน จำนวนเงินทุนๆ ละ 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ปัจจุบัน   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /การวัดคุม /ควบคุม / เครื่องกล /เคมี

2. มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒ ปี  ที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เป็นผู้มีศิลธรรม ความประพฤติดี  ขาดแคลนทุนทรัพย์   

4. ไม่เคยสมัครขอรับทุนการศึกษา จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หลักฐาน

1. ใบสมัครพร้อม

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x  1.5 นิ้ว          จำนวน  2  รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน ,  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2  ชุด

4. ใบรับรองผลการศึกษา                            จำนวน  2  ชุด

กำหนดการรับสมัคร   

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม  2557   -  วันจันทร์ที่  26  มกราคม 2558

          นักศึกษาที่สนใจสมัครทุน ติดต่อขอรับใบสมัครที่คุณสุภาณี (พี่แอ๋ว) งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1  อาคาร 6 ชั้น   โทร.02-3298000 ต่อ 3447
                                          


4.  ทุนการศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  ปีการศึกษา  2557

          ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา อยู่ชั้นปีที่ 3  และขึ้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี  หลักสูตรไทย/ภาคปกติ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานกับ กฟผ. และได้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ   ตามสาขาวิชาที่กำหนด
 2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน  6  ทุน  
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวน  2  ทุน  

การให้ทุนการศึกษา

 1. พิจารณาจากผลคุณลักษณะนิสัย และการสัมภาษณ์
 2. ทุนเพื่อศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประกอบด้วย
 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ  
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ 6,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่ายปีละ 120,000 บาท
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาและเข้ามาทำงานกับ กฟผ. 1 ปี จะได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

   3. กรณีผู้รับทุนการศึกษาถูกเพิกถอนทุน หรือสละสิทธิ์การรับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา แล้วไม่เข้าปฏิบัติงานที่ กฟผ.  ต้องชดใช้เงินทุน 1 เท่า และเบี้ยปรับ 1 เท่า 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. ใบแสดงความประสงค์ขอรับทุนฯ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาผลการเรียน หรือหนังสือรับรองที่ระบุสาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. สำเนาผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน              

การสมัครขอรับทุน

 1. ติดต่อสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะฯ ตั้งแต่บัดนี้  -   28  มกราคม 2558

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับใบสมัคร ได้ที่คุณสุภาณี (พี่แอ๋ว) งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร  6  ชั้น   โทรศัพท์. 02-3298000 ต่อ 3447 089-6944242

          กฟผ. รับสมัครตรงและทดสอบคุณลักษณะนิสัย ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. ในวันจันทร์ที่  2 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 5      อาคาร  6 ชั้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตู   นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ TOEIC สามารถส่งผลสอบคะแนน TOEIC  ได้ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558


5. ทุนการศึกษา จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์   ประจําปีการศึกษา 2558

          มูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ มอบทุนการศึกษา จุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  2558 ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ โดยทางมูลนิธิฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยค่าลงทะเบียน  ค่าหอพัก  และค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ  1,200 บาท (ยกเว้นบิดเรียนภาคฤดูร้อน)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1.เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา  2557 (รหัสนักศึกษา 56000000)   จำนวน  1  ทุน

2. อายุระหว่าง 15 - 25 ปี

3. มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4 .สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ขณะสมัครขอรับทุน (ยกเว้นกู้ยืมเงิน กยศ.)

เอกสารประกอบการสมัครขอทุน

1. รูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)  จํานวน  2  รูป พร้อมกับใบสมัคร

2. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบใบรับรองแพทย์ของมูลนิธิฯ

3. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารโดยครบถ้วน

4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

5. ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557

การสมัครทุน

         ตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม  2557  –  9  มกราคม 2558 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่คุณสุภาณี (พี่แอ๋ว) งานกิจการนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 1  อาคาร 6 ชั้น ( ตึก A)  โทร.  02 - 329 - 8000  ต่อ 3447         
 
                                                        
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Share